UniformenSteve the Bagpipe Player treedt op in verschillende originele Schotse uniformen zoals:

Highland Titles tartan
Dutch Friendship tartan
Seafort Highlander (MacKenzie)
Royal Stuart tartan